Ros na świecie: ROS International ROS Austria ROS Belg ROS Chile ROS Colombia ROS Finland ROS France ROS Germany ROS Hungary ROS Italy ROS Luxemburg ROS Mexico ROS Nederlands ROS Panama ROS Portugal ROS Romania ROS Austria South Africa ROS Spain ROS Turkey ROS USA ROS Sweden

Polityka prywatności

I.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej jako: Polityka Prywatności) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem www.rospolska.pl (dalej jako: Serwis). Polityka prywatności opisuje przyczyny i sposoby gromadzenia danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz rodzaje tych danych, sposoby ich wykorzystywania i udostępniania, a także możliwości Użytkowników w zakresie uzyskiwania dostępu do danych, ich zmiany bądź usuwania.  
 2. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem Serwisu jest "ROS Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ostrowska 460 61-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000983547, o numerze NIP 7831712818, o numerze REGON 302716510 (dalej jako: Administrator).
 3. Administrator pozostaje podmiotem zarządzającym i administrującym Serwisem od strony technicznej oraz podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym te dane w celach wskazanych w treści odbieranych zgód.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie), jest Administrator, tj. "ROS Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Ostrowska 460, 61-324 Poznań).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem.
 6. Celem serwisu jest sprzedaż Użytkownikom Produktów oferowanych przez Administratora oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera.
 7. Użytkownikiem Serwisu jest każdy podmiot odwiedzający lub przeglądający strony Serwisu lub korzystający z usług w ramach Serwisu.

II. Informacje pozyskiwane przez Serwis

Serwis pozyskuje dane Użytkownika i informacje o jego aktywności dotyczącej korzystania z Serwisu poprzez:

 1. zbieranie danych osobowych dobrowolnie wskazanych przez Użytkownika w formularzu dostępnym w Serwisie;
 2. wykorzystanie plików cookies (tzw. "ciasteczek");
 3. automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera;
 4. poprzez system Google Analytics.

III. Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
  a) w celu Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie;
  b) w celu składania i realizacji Zamówienia na Produkty oferowane przez Administratora oraz na usługi realizowane za pośrednictwem Serwisu;
 2. W celu składania i realizacji Zamówienia na Produkty oferowane przez Administratora, Administrator zbiera dane niezbędne do wystawienia faktury sprzedażowej oraz realizacji dostawy zamówionego towaru takie jak: nazwa Zamawiającego , imię, nazwisko osoby zamawiającej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub imię i nazwisko osoby działającej w imieniu i na rzecz Zamawiającego (w przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna), adres siedziby i adres dostawy, telefon kontaktowy oraz adres email osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktu z Administratorem w związku ze złożonym Zamówieniem.
 3. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz, adres e-mail, Hasło.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych, o których mowa w pkt 2 i 3 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może skutkować niemożnością korzystania z usług dostarczanych przez Serwis.
 5. Wszystkie zgromadzone lub pozyskane dane osobowe Użytkowników przetwarzane lub udostępniane będą wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wskazanych w momencie pozyskania danych.
 6. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności dane osobowe Użytkowników zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, o których mowa w pkt 1 powyżej, przetwarzane są przez Administratora w celu:
  a) obsługi procesu Rejestracji Konta Użytkownika, logowania do Konta Użytkownika;
  b) realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, tj. sprzedaży Użytkownikom Produktów oraz ich dostawy Użytkownikom
  c) przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera.
  d) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
  e) ewentualnego dochodzenia roszczeń do Użytkowników Serwisu.
  f) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  g) tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tylko za jego zgodą, która udzielana jest wraz z założeniem Konta Użytkownika w Serwisie. Jeżeli Użytkownika nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, nie będzie mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu.
 8. Korzystanie przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji Użytkownika, tj. założenia Konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
 9. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym jest mowa w ustępie 8 powyżej polega na dobrowolnym wpisaniu przez Użytkownika Serwisu następujących danych:
  1) imię
  2) nazwisko
  3) adres e-mail
  4) numer telefonu
  5) hasło
 10. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownik w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 11. Okres przechowywania danych osobowych wynosi, dla:
  a) danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora - okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: i)  obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) ii) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, iii) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  b)  danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących - do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody
  c)  danych osobowych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody - do czasu jej odwołania.
 12. Dla realizacji celów, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, w tym partnerom handlowym Administratora, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom pocztowym lub firmom kurierskim, firmom zajmującym się badaniami opinii klientów, partnerom Administratora świadczącym usługi techniczne.

IV. Pliki "cookies"

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  b) dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników;
  c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu;
  d) personalizację przekazów marketingowych;
  e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 2. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu.
  a) Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
  b) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  c) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  d) W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.
  e) Serwis wykorzystuje Google Analytics – narzędzie analityki internetowej dostarczone przez Google Inc. (dalej określane jako “Google”). Google Analytics używa plików cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z Serwisu. Użytkownik może zablokować narzędzie Google Analytics dokonując zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej Użytkownika, które uniemożliwią na przetwarzanie informacji w plikach Cookies, przekazywaniu ich do Google i Administratorów Serwisu.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1) "sesyjne" (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej).
  2) "stałe" (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
 5. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.

V. Informacje zbierane automatycznie

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1) czas nadejścia zapytania
  2) czas wysłania odpowiedzi
  3) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
  4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
  5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
  6) informacje o przeglądarce Klienta
  7) Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Klientem.

VI. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zebrane dane osobowe Użytkowników Serwisu były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności, Ustawy, jej przepisów wykonawczych oraz Rozporządzenia.
 3. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione, w szczególności poprzez zastosowanie następujących zabezpieczeń:
  a) kontrola dostępu;
  b) urządzenia zabezpieczające serwer;
  c) firewall;
  d) szyfrowanie połączenia certyfikatem SSL
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu , o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następującym kategoriom podmiotów:
  a) świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne;
  b) dostarczającym hosting, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem;
  c) świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami marketingowymi;
  d) świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (wystawianie rachunków, faktur);
  e) świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia Użytkownika, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Serwisie.
 6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika będą podlegały profilowaniu w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę w tym zakresie. Profilowanie polega na dostosowaniu oferty Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika .

VII. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.
 2.  Każdy Użytkownik ma prawo:
  1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2) do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) żądania usunięcia danych,
  4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5)  do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  8)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 3. Użytkownik może realizować w/w uprawnienia poprzez kontakt drogą mailową na adres e-mail: zgody@rospolska.pl
 4. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody przez Użytkownika na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) Użytkownikowi, który wyraził powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: zgody@rospolska.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: ROS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ostrowska 460, 61-324 Poznań.

VIII. Zabezpieczenie danych

Administratora oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: zgody@rospolska.pl.

IX. Kontakt

 1. Administrator zapewnia Użytkownikowi kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, wniosków, nieprawidłowości w działaniu Serwisu zagrażających bezpieczeństwu informacji lub zgłaszania innych żądań, w tym żądania zmiany lub usunięcia danych Użytkownika. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Kontakt z Administratorem jest realizowany poprzez e-mail: zgody@rospolska.pl lub telefonicznie: Katarzyna Kroh tel. 517 373 513
 3. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikowi wiadomości związanej z funkcjonowaniem Serwisu na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.
Niektórzy nasi klienci w Polsce i na świecie
ROS Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 460
61-324 Poznań
NIP: 7831712818
REGON: 302716510
KRS: 0000983547
Kontakt z nami
+48 517 373 513
+48 607 067 864